Header site2

Pasteur Josoa RAKOTONIRAINY

« Ny fanetren-tenan’i Kristy »

« Ny fanetren-tenan’i Kristy »

Fanomanam-panahy tamin’ny Ankatoky ny Fandraisana, Alahady 28 Septambra 2014

Anisan’ireo vakiteny telo tonta tamin’ity Alahady 28 Septambra 2014 ity, ny Filipiana 2:5-11.

1°) Tsy ny ho tonga Kristy no angatahina amintsika fa ny hanana ny sain’i Kristy, hanana ny “toe-tsain’i Kristy”, hoy ny Dikanteny Iombonana eto Madagasikara DIEM.

2°) “Izay na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra nofikirina mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra”…

Isika koa manana ny maha-isika antsika : fahaizana, talenta, voninahitra. Raha manetry tena isika dia tsy tia mampisehoseho izany maha-isika antsika izany. Fantatry ny olona ihany ny tena maha-isika antsika. Ary indrindra ny Tompo no tena mahafantatra antsika. Koa tsy mila mampiseho izany akory isika. Na  mody tsy mampiseho nefa mampiseho ankolaka ihany. Tsy laitra ny olona “vantard”, mandoka tena,   “poerapoera”. “Fa izay manan-dratena no haetry ary izay manetry tena no hasandratra” (Matio 23:12).

3°) “Nofoanany ny tenany”...

Ahoana moa izany hoe manafoana tena ? Ataony ho naman’ny tsy misy ny tenany. Ireto misy famantarana mampiseho ny olona  mahay manetry tena : a) Mahay miara-miasa tsara amin’ny namany, fa tsy mihatsaravelatsihy jereo Filipiana 2:3 b) Tsy mitana lolompo : tsy “rancunier”.

d) Manao izay ampanaovin’Andriamanitra aminy, ka tsy amin’ny vava na amin’ny teny fotsiny, fa amin’ny asa jereo ny fanoharana nataon’i Jesoa momba ireo zanaka mirahalahy nirahin-drainy hiasa ny tanimboalobony (Matio 21:28-32). Tsarovy fa ao amin’ny Baiboly ia miaraka foana ary mifampiantraika izay atao amin’Andriamanitra sy izay atao amin’ny namana, na ny rahalahy jereo Matio 25:42-46; IJaona 4:20.  Rick Warren , ilay evanjelistra amerikana fe ankehitriny dia nanao teny tahatahaka izao : “raha manao zavatra tsara amin’Andriamanitra ianao, sy amin’ny namanao,  ka mahay manetry tena eo anatrehany dia faly, manao “sourire” aminao Andriamanitra.e) Ny olona manetry tena eo anatrehan’Andriamanitra dia mivavaka. Tena mivavaka fa tsy mody mivavaka na miseho mivavaka. Ny teny tononina dia vavaka ka izarana sy ianarana. Fa ny mivavaka koa dia ny manao an’Andriamanitra ho “Ami intime” ; namana amborahana ny ao am-po, na ny zava-mahafaly na ny mampalahelo.

4°) “Nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana”…

Ny mofo sy ny divay eo amin’ny Fanasan’ny Tompo no marika faratampony amin’ny fenetren-tenan’i Kristy. Isaky ny mandray izany aho dia mahazo hery ato anatiko, satria ho ahy  no nanetren’i Kristy ny tenany. Nefa miantso ahy koa izany hanana ny toe-tsain’i Kristy, eo ambanin’ny fahasoavany.

Pasteur Josoa Rakotonirainy

Alahady 28 septambra 2014

prédication