Header site2

Etudes bibliques

Page regroupement les enseignements bibliques donnés par le Pasteur Radoniaina Tovonjarahariliva de la FPMA Réunion

Election background

Ny fifidianana ao amin'ny fiangonana araka ny Soratra Masina

« IZAHO NO NIFIDY ANAREO » Jaona 15 : 16

Ao amin’ny fiangonana naorin’i Fanahy Masina dia tokony hotsaroan’ny kristiana ity tenin’i Jesoa ity hoe « Tsy ianareo no nifidy Ahy fa Izaho no nifidy anareo » Jaona 15 : 16. Noho izany raha hiresaka fifdianana na fanavaozana ireo tompon’andrikitra ao amin’ny Fiangonana izay Jesoa no Lohany sady Tompony, dia tokony hazava amin’ny kristiana rehetra fa Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy no hifidy antsika ho mpiara-miasa Aminy.

Fomba fanao mahazatra eo anivon’ny Fiangonana ny mikarakara fifidianana entina hanendrena tompon’andraikitra ho eo amin’ny toerany. Efa an-taona maro ny fiangonana no nanao izany satria ny Baiboly no loharano nahitàna izany fomba izany.

Lire la suite

Pasteur Josoa RAKOTONIRAINY

« Ny fanetren-tenan’i Kristy »

« Ny fanetren-tenan’i Kristy »

Fanomanam-panahy tamin’ny Ankatoky ny Fandraisana, Alahady 28 Septambra 2014

Anisan’ireo vakiteny telo tonta tamin’ity Alahady 28 Septambra 2014 ity, ny Filipiana 2:5-11.

1°) Tsy ny ho tonga Kristy no angatahina amintsika fa ny hanana ny sain’i Kristy, hanana ny “toe-tsain’i Kristy”, hoy ny Dikanteny Iombonana eto Madagasikara DIEM.

2°) “Izay na dia nanana ny endrik’Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra nofikirina mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra”…

Isika koa manana ny maha-isika antsika : fahaizana, talenta, voninahitra. Raha manetry tena isika dia tsy tia mampisehoseho izany maha-isika antsika izany. Fantatry ny olona ihany ny tena maha-isika antsika. Ary indrindra ny Tompo no tena mahafantatra antsika. Koa tsy mila mampiseho izany akory isika. Na  mody tsy mampiseho nefa mampiseho ankolaka ihany. Tsy laitra ny olona “vantard”, mandoka tena,   “poerapoera”. “Fa izay manan-dratena no haetry ary izay manetry tena no hasandratra” (Matio 23:12).

3°) “Nofoanany ny tenany”...

Ahoana moa izany hoe manafoana tena ? Ataony ho naman’ny tsy misy ny tenany. Ireto misy famantarana mampiseho ny olona  mahay manetry tena : a) Mahay miara-miasa tsara amin’ny namany, fa tsy mihatsaravelatsihy jereo Filipiana 2:3 b) Tsy mitana lolompo : tsy “rancunier”.

d) Manao izay ampanaovin’Andriamanitra aminy, ka tsy amin’ny vava na amin’ny teny fotsiny, fa amin’ny asa jereo ny fanoharana nataon’i Jesoa momba ireo zanaka mirahalahy nirahin-drainy hiasa ny tanimboalobony (Matio 21:28-32). Tsarovy fa ao amin’ny Baiboly ia miaraka foana ary mifampiantraika izay atao amin’Andriamanitra sy izay atao amin’ny namana, na ny rahalahy jereo Matio 25:42-46; IJaona 4:20.  Rick Warren , ilay evanjelistra amerikana fe ankehitriny dia nanao teny tahatahaka izao : “raha manao zavatra tsara amin’Andriamanitra ianao, sy amin’ny namanao,  ka mahay manetry tena eo anatrehany dia faly, manao “sourire” aminao Andriamanitra.e) Ny olona manetry tena eo anatrehan’Andriamanitra dia mivavaka. Tena mivavaka fa tsy mody mivavaka na miseho mivavaka. Ny teny tononina dia vavaka ka izarana sy ianarana. Fa ny mivavaka koa dia ny manao an’Andriamanitra ho “Ami intime” ; namana amborahana ny ao am-po, na ny zava-mahafaly na ny mampalahelo.

4°) “Nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana”…

Ny mofo sy ny divay eo amin’ny Fanasan’ny Tompo no marika faratampony amin’ny fenetren-tenan’i Kristy. Isaky ny mandray izany aho dia mahazo hery ato anatiko, satria ho ahy  no nanetren’i Kristy ny tenany. Nefa miantso ahy koa izany hanana ny toe-tsain’i Kristy, eo ambanin’ny fahasoavany.

Pasteur Josoa Rakotonirainy

Alahady 28 septambra 2014

Toriteny Alahady 07 Septambra 2014 - Josoa Rakotonirainy

Toriteny Alahady 07 Septambra 2014

Mpitily eo amin’ny firenena

Tia antsika ny Tompo.Tia ny Fiangonany ny Tompo.  Izany no nanomezany antsika, amin’ity Alahady anio ity, ny teny telo tonta : Matio 18 :15-20, mifanitsy am-pitiavana  ny mpirahalahy (sy mpianadhy na mpirahavavy), ao amin’ny Fiangonana, ka atao eo anatrehan’ny vavolombelona izany, ary eo afovoany Andriamanitra, satria «  raha misy roa na telo mivory amin’ny anarany dia eo afovoany Izy » (Matio 18 :20).Izany no maha-zavadehibe ny vavaka atao isaky ny mivory (Sampana, Birao , Komity sns). Romana 13 :8-10, ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, fa ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Ezekiela 33 :7-9, Andriamanitra maniraka olona ho mpitily, eo amin’ny vahoaka, eo amin’ny firenena, eo amin’ny Fiangonana. Ao amin’ny Septante (dikanteny grika ny Testamenta Taloha), ny teny nampiasaina ilazana ny asa ataon’ny mpitily dia ny matoanteny  hoe skepeo=mijery tsara, mitsinjo lavitra,  manara-maso. Avy amin’io no nakana ny stétoscope(fitsapana tosidra), ny téléscope(masolavitra fitondran’ny sambo mpisitrika, hijerana ny eo alohany). Ka ny mpitily dia mijery ny fihavian’ny fahavalo, mba hampiomana ny vahoaka. Misy toejavatra telo mety hitranga :1°) Tsy manao ny asany ny mpitily fa matory. Tonga ny fahavalo mandroba sy mamono. Hadinina amin’ny mpitily ny ran’ny vahoaka 2°)Manao ny asany ny mpitily, efa nanao antso avo izy, nampiomana ny vahoaka ny amin’ny fahavalo tonga.Fa ny vahoaka no tsy taitra, dia tonga ny fahavalo mandroba sy mamono. Matin’ny nataony ny vahoaka . Afaka ny mpitily.3°) Nanao ny asany ny mpitily. Na tonga aza ny fahavalo, voaomana ny vahoaka ka avotra.

Io fahatelo io no toejavatra tsara indrindra.

Ry havana,

- Andriamanitra dia manangana mpitily eo amin’ny fiangonany hatrany. Misy fahavalo mantsy ny fiangonana. Ary ny fahavalon’ny fiangonana dia ny fisarahana sy ny fivakisana.

-Izao ny teniko teo anatrehan’ny Birao, izay nivory tamin’ny Alatsinainy 01 Septambra, tao an-tokantranonay, ary ny ampitson’iny Ankatoka, hafahafa, nampieritreritra tamin’ny Alahady 31 Aogositra iny :  Tandindomin-doza ity Fiangonana ity, dia ny lozan’ny fisarahana sy ny fivakisana. Tenin’ny mpitily ho antsika rehetra ilay teny nataoko ho hafatra tamin’ny Fiangonana, tamin’ny Alahady 31 Aogositra hoe : «  Farany, miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena » (IPetera 3 :8).

Ry havana,

-Izao no teniko teo anatrehan’ny Birao, izay Diakona natao ho naman’ny Mpitandrina avokoa (jereo Faneken’ny Diakona),  sy ny Pasteur William Rakotobe, mivady, niara-nivory, tamin’ny Alakamisy 04 Septambra teo : « Tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan’ny Fanahy Masina anareo ho Mpitandrina, hiandrasanareo ny Fiangonan’Andriamanitra, izay novidiny tamin’ny rany » (Asan’ny Apostoly 20 :38).

-Araka ireo teny ireo, izay tena tenin’ny mpitily,  sarobidy amin’ny Tompo ny Fiangonany, satria novidiny tamin’ny rany.

- Fikambanan’olona eo ambanin’ny fahasoavan’ny Tompo ny Fiangonana. Fa tsy association ny Fiangonana.

-Dietrich Bonhoeffer, mpitandrina loterana allemand, maty martioran’ny fitondrana nazi, dia nanao teny tahatahaka izao : Ny Fiangonana dia tokony hametaka afisy toy izao, eo anoloan’ny varavarany : fikambanan’ny olona tsy tanteraka, ary tsy fikambanan’ny olona tsy manan-tsiny. Izay olona mihevi-tena ho tanteraka, tsy miditra ato ! Dia tohizan’i Bonhoeffer ny heviny : eo amin’ny fotoana hahatsapan’ny olona ny fahalemeny sy ny maha-mpanota azy,  ka mila ny famindrampo na ny fahasoavan’Andriamanitra (la grâce de Dieu), dia manomboka eo ny tena Fiangonana. Izany hoe : ny Fiangonana tsy an’ny olona mizahozaho foana, manampatra fahefana na manakorontana noho ny hevitra vohizin’ny  avonavona na ny hambompon’olombelona fotsiny. Olona manetritena, manaiky ho tarihan’ny Fanahy Masina, eo ambanin’ny fahasoavan’Andriamanitra ka manaiky hahitsin’ny Tenin’Andriamanitra, milona amin’ny vavaka hatrany.

-Izao no hevitro, araka izay nanendren’ny Foibe FPMA ahy, ho mpandrindra vonjimaika, ity Fiangonana ity :

1°) Isaky ny amin’ny 9 ora alina, mandra-pahatonga ny Alahady 14 Septambre hanaovana ny fidianana Mpitandrina matihanina, aoka hivavaka ny isan-tokantrano, ny isam-batan’olona, mba hiasan’ny Fanahy Masina, hahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra.

2°) Aoka hatambatra hatrany ny fiangonana, mandra-pahavita ny fididianana.

3°) Ny fiaraha-miasa amin’i Pasteur William Rakotobe, fa tsy hahilikilika i Pasteur William, dia izaho no hiantso azy sy hamaritra izay ho anjarany.

Izany rehetra izany dia ho voninahitr’andriamanitra irery ihany.

Pasteur Josoa Rakotonirainy

Alahady 07 Septambra 2014.

Toriteny Alahady 31 Aogositra 2014 - Pasteur Josoa Rakotonirainy

Toriteny Alahady 31 Aogositra 2014

Ny hiarovantsika tena amin’ny fandrik’i Satana, nahavoa an’i Petera

Ny Filazantsara torina amintsika anio dia ny hiarovantsika tena amin’ny fandrik’i Satana, nahavoa an’i Petera Apostoly.

Vao tamin’ny vakiteny tamin’ny heriny, ity Petera ity, no ilay nodokadokafan’ny Tompo Jesoa hoe : « Sambatra ianao, ry Simona Bar-Jaona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany  fa ny Raiko izay any an-danitra » (Matio 16 :17). Kanjo, amin’ny Filazantsara anio : «Mankanesa any ivohoko ianao, ry  Satana, fahatafintohinana amiko  ianao, satria tsy misaina izay an’Andriamanitra ianao fa izay an’ny olona »(Matio 16 :23). Lasa « devoly velona » ilay Petera naneho tamin’ny Tompo Jesoa hoe : « Ianao no Kristy, zanak’Andriamanitra velona ».

Ry havana, aoka hitandrina tsara isika fa mety ho voan’ny fandrik’i Satana koa isika. Ny Tompo Jesoa aza anie, mba efa nalain’ny devoly  fanahy koa e. Eny, araka ny Matio 4 :1-11 ; Lioka 4 :1-13 ; Marka 1 :12,13 dia notadiavin’ny devoly nofandrihana ny Tompo. Araka izany, dia nitady izay fandrika hamelezana an’i Jesoa ny devoly : hanoanana, fampiasana an’Andriamanitra  hanao zava-tsarotra sy manahirana, voninahitra mahafatifaty. 

Ry havana : Sady Andriamanitra i Jesoa,no tena olona  koa, saingy tsy nanota Izy, ka tsy nahavoa Azy ny fandriky ny devoly. I Jesoa no  ilay lazain’ny Epistily ho an’ny Hebreo hoe : « Fa isika tsy manana mpisoronabe  izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota » ( Hebreo 4 : 15) .

Martin Lotera, ilay raiamandrenintsika Protestanta, ara-pinoana, dia nilaza hoe : Tsy azonao hatao ny misakana ny voronkely tsy hanidina eo ambony lohanao. Fa azonao hatao ny misakana ny voronkely tsy hanao akany ao anaty volonao. Tahaka izany koa, tsy azonao sakanana ny devoly tsy haka fanahy anao, fa azonao hatao kosa ny tsy manaraka ny hevi-dratsiny.

Fa inona moa no fandriky ny devoly nahavoa an’i Petera ? Taorian’ny fanambaran’i Jesoa tamin’ny mpianany fa « tsy maintsy hiakatra any Jerosalema Izy ka hampijalian’ny loholona sy ny lohan’ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna dia hovonoina, ary hatsangana amin’ny andro fahatelo » (Matio 16 : 21).  Tamin’izay i Petera no nidrikina mafy ka niteny tamin’i Jesoa hoe : « Sanatria aminao izany, Tompoko ! Tsy ho aminao tokoa izany » (Matio 16 :22). Tsy nanaiky ny fanambaran’i Jesoa ny làlam-pijaliana sy fahafatesana hizorany. Izany hoe hisakana an’i Jesoa tsy hanatanteraka hatramin’ny farany, teo amin’ny Hazo fijaliana sy ny fitsanganany ho velona, ny herin’ny fitiavana, dia ny fitiavana hamelan’Andriamanitra heloka antsika. 

Ry havana,

Inona ny hiarovantsika tena tsy ho azon’ny fandrik’i  Satana  ?

-Valiny : Ny vavaka sy ny Tenin’Andriamanitra hatrany no fiarovantsika tena amin’izany. Tsarovy fa teo anatrehan’ny fandriky ny devoly dia ny Tenin’Andriamanitra hatrany no nasetrin’i Jesoa  ny fandriky ny devoly : « Fa voasoratra hoe…fa voasoratra hoe ». Dia voalaza fa  niala maina fa tsy nahavoa an’i Jesoa ny devoly, jereo Lioka 1 :13.

-Ao koa ny fepetra hanarahana ny Tompo Jesoa dia izay nolazainy hoe : «Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handa ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy » (Matio 16 :24).

Handa ny tena = hampangina ny hevitry ny tena, ny hambompon’olombelona, mety mampisaraka.

Ny hazo fajaliantsika no asain’ny Tompo zakaintsika  fa tsy ny Azy. Ny Azy  efa nozakainy. Ary indraindray anie io hazo fijaliantsika asain’ny Tompo zakaintsika io, ka maivana e ! Nitaraina tamin’ny Tompo, hono, ity mpanompony anankiray, nanao hoe : mavesatra amiko loatra, Tompo, ity hazo fijaliako ity, ka aoka hosoloina maivamaivana. Hay ve, hoy ny Tompo. Dia nasain’ny Tompo nifidy karazana hazo fijaliana maromaro ilay mpanompo. Tamin’ny farany dia niteny tamin’ny Tompo ilay mpanompo hoe : Ity, Tompo, no mety amiko ka aleo ho soloina an’ity ilay nentiko taloha teo. Mety aminao ve iny ? Mahagaga, hoy ny Tompo. Ilay anao teo ihany anie iny e !

…/…

Tena hataontsika ho mavesatra tsy ho zaka ny anjara hazo fijaliana entintsika, kanefa , ny Tompo ve dia hampitondra antsika izay tsy ho zakantsika ? Vakio  IKorintiana 10 :13.

Ry havana,

Amin’izao izaho notendren’ny Foibe FPMA ho Mpandrindra vonjimaika ny tafo La Réunion izao, mandra-pahavita ny fifidianana izay ho Mpitandrina matihanina, aoka hatambatra hatrany ny fiangonana roa tonta :  Le Port sy Saint Denis, mandra-pahavita ny fifidianana Mpitandrina matihanina. Mba hahatsiarovantsika fa iray ihany isika, no tena anton’izany. Zavatra efa fanaontsika hatramin’izay izany, isaky ny fotoan-dehibe, Krismasy, Paska sns,  fa tsy vao izao. Mety miteraka fahasahiranana izany, nefa tsy izany ve no hazo fijaliana maivana, asain’ny Tompo  zakaintsika ?  Mba hahatsapantsika fa lafo vidy ny firaisana, hiatrehantsika ny hoavy miaraka amin’ny Mpitandrina matihanina.

-Dia andao isika, isaky ny amin’ny sivy ora alina, na aiza na aiza, hanokana vavaka amin’ny Tompo, hahatonga io fifidianana Mpitandrina io, ho araka ny sitrapon’Andriamanitra ka hanendreny izay tiany, amin’ireo Mpitandrina roa lahy, efa nandalo taty amintsika.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ao amin’ny Fiangonany. Amena.

Pasteur Josoa Rakotonirainy