Header site2

Louange à DIEU

Verset du Jour : Psaumes 30

EXPLICATION

Celui qui remercie Dieu ici est quelqu’un de malade. Quand nous lisons ce texte nous avons l’impression de voir l’image d’une personne tombée dans un trou sans fin. Il est tout seul Personne ne l’a vu tomber dans le trou et il est terriblement sale.

Mais un jour, quelqu’un l’a vu et l’a tiré du trou. Qui est cette personne qui l’a tiré du trou? c’est DIEU.
Cela fait penser au chemin de la miséricorde de Jésus

Nous aussi, nous sommes comme dans un trou (péché), nous sommes salis par le péché et personne ne peut nous sauver, nous tirer de ce trou sauf Jésus.
Ne devons nous pas remercier Dieu pour cela ?

C’est justement pour cela que celui qui a écrit les psaumes, nous encourage à louer DIEU.

CHANGEMENT : 

Cette personne a connu des périodes très difficiles

En plus de la maladie, il avait des ennemis : il y a eu des pleurs, des périodes de deuil et des périodes où il pensait que Dieu l’a laissé.

Sa vie n’a pas toujours été comme çà, il y a  eu aussi des périodes de louange, de joie, de danse

La vie est un changement . Ecclésiaste 3 :1-8 dit qu’il y a un temps pour tout. Ce qui est rassurant c’est que notre vie est aux mains de Dieu et c’est lui qui la maintient et qui la dirige.
Ainsi, nous avons l’assurance que Dieu est là , même si il y a un imprévu, des changements. Psaume 12 :7 « Il ne craindra pas de mauvaise nouvelle . Son cœur est ferme, confiant en Jehovah ».

Pour finir, nous allons prier pour l’évangélisation dans les pays où évangéliser est difficile, nous allons prier aussi pour ceux qui souffrent, et que l’on torture de par leur foi en Jésus Christ.


Ny sakafom-panahintsika anio Zoma  09  Janoary  2015  dia izay voasoratra ao amin'ny  Salamo 30 , ka hojerentsika ao anatin'io teny io ny hoe inona no  fahamarinana asehon'ny teny novakiana ?

 Salamo. Fihirana tamin’ ny nitokanana ny trano Nataon’ i Davida.
1Hanandratra Anao aho, Jehovah ô; fa nanintona ahy niakatra Hianao, ka tsy nataonao ho fifalian’ ny fahavaloko aho.2 Jehovah Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, dia nahasitrana ahy Hianao.3 Jehovah ô, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin’ ny fiainan-tsi-hita [Heb: Sheola] Hianao; efa nampody ny aiko Hianao, mba tsy ho isan’ izay midina any an-davaka aho.4 Mankalazà an’ i Jehovah, ry olony masina, ka miderà ny anarany [Heb: fahatsiarovana] masina.5 Fa indray mipi-maso ihany ny fahatezerany; nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany; amin’ ny hariva dia misy fitomaniana tonga hivahiny miloaka alina; Fa nony maraina kosa dia misy fihobiana.6 Ary hoy izaho, raha mbola niadana [Heb: Na: noho ny fiadanako] : tsy hangozohozo mandrakizay aho.7 Jehovah ô, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro; nanafina ny tavanao
 Hianao, dia ory aho.8 Hianao no nantsoiko, Jehovah ô; ary Jehovah no nifonako hoe:9 Inona no soa azo amin’ ny rako sy ny hidinako any an-davaka? Hidera Anao va ny vovoka? Hanambara ny fahamarinanao va izany?10 Mihainoa, Jehovah ô, ka mamindrà fo amiko; Jehovah ô, aoka ho Mpamonjy ahy Hianao.11 Efa nampody ny fisaonako ho fandihizana Hianao; efa nanaisotra ny lamba fisaonako Hianao ka nampisikina ahy fifaliana,12 Mba hankalazan’ ny fanahiko [Heb: voninahitro] Anao ka tsy hangina. Jehovah Andriamanitro ô, hidera Anao mandrakizay aho.

pensée du jour