Header site2

Le Sabbat

Le verset journalier se trouve dans Marka 2.23-28 , 3.1-6.
D’après la loi juive, les juifs proscrivaient absolument tout travail le jour du Sabbat. Ils considéraient le fait d’arracher les grains de blé des épis comme un travail. Ils accusèrent donc les disciples de Jésus de transgresser la loi du sabbat parce qu’ayant faim, ils avaient arraché des épis et les avaient frottés dans leurs mains pour en extraire le blé.
Jésus rappela alors aux juifs l’exemple de leur propre roi DAVID qui avait lui aussi, transgressé la loi juive : en effet, affamé, il avait mangé du pain spécial que seuls les prêtres étaient autorisés à prendre.
Que nous montre ce verset ?
Que nous ne devons pas tout faire juste par habitude, et qu’il est possible de faire le bien le jour du Sabbat, qu’il ne faut pas se priver au risque de mourir de faim le jour du sabbat, juste pour suivre la tradition et croire ainsi qu’on fait plaisir à Dieu.

Mana  Isan ' Andro-Talata 6 janoary 2015.
 « Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona,fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan' Andriamanitra. »
(Mat 4/4)

Ny sakafom-panahitsika anio Talata  06 Janoary 2015  dia izay voasoratra ao amin'ny  Marka 2.23-28 , 3.1-6 , ka hojerentsika ao anatin'io ny hoe inona no fahamarinana asehon'ny teny novakiana ?
23 Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin’ ny Sabata Jesosy; ary ny mpianatra dia nanoty ny salohim-bary teny am-pandehanana.24 Ary ny Fariseo nanao taminy hoe: Indro, nahoana ireo no manao izay tsy mety amin’ ny Sabata?25 Fa hoy Izy taminy: Tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataon’ i Davida, raha reraky ny hanoanana izy mbamin’ izay nanaraka azy,26 fa niditra tao an-tranon’ Andriamanitra tamin’ ny andron’ i Abiatara mpisoronabe izy ka nihinana ny mofo aseho, izay mahadiso raha misy homana izany, afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy?27 Ary hoy Izy taminy: Ny Sabata no natao ho an’ny olona, fa tsy ny olona ho an’ ny Sabata;28 ka dia Tompon’ ny Sabata aza ny Zanak’ olona.

1 Ary niditra tao amin’ ny synagoga indray Jesosy: ary nisy lehilahy anankiray maty [Gr. efa maina, na malazo]tanana teo.2 Ary nizaha taratra Azy ny olona, na hahasitrana io amin’ ny Sabata Izy, na tsia, mba hiampangany Azy.3 Dia hoy Jesosy tamin’ ilay lehilahy maty tanana: Mitsangàna etsy afovoany.4 Ary hoy koa Izy tamin’ ny olona: Inona moa no mety hatao amin’ ny Sabata, ny manao soa va, sa ny manao ratsy? ny mamonjy aina va, sa ny mahafaty? Fa tsy nety niteny ny olona.5 Ary nony nijerijery azy tamin’ ny fahatezerana Izy sady nalahelo noho ny hamafin’ ny fony, dia hoy Izy tamin-dralehilahy: Ahinjiro ny tananao. Dia nahinjiny, ka sitrana ny tànany.6 Ary lasa nivoaka ny Fariseo, ka niaraka tamin’ izay dia niray tetika tamin’ ny Herodiana izy hanohitra an’ i Jesosy mba hahafaty Azy.

Rehefa avy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara Mamaky ny Baiboly.

NY SABATA
 
Mitohy mandreraka sy manorisory an’ireo Fariseo hatrany i Jesoa sy ny mpianany amin’ny ataony sy ampianariny.

Niafara tamin’ny fikotrehana ny hahafaty Azy mihitsy moa izany eto (3. 6).

 Fototry ny olana.
Ndeha ho lazaina aloha fa tsy halatra izao nataon’ny mpianatra izao raha ny fifampitondran’ny fiaraha-monina tamin’ny fotoanandrony (23-24) ary tsy izay mihitsy no olana ho an’ny Fariseo fa ny nanaovan’izy ireo an’io fihetsika io tamin’ny andro sabata (Mioty, mikosoka, mihinana).
 
Ivereno ny Soratra Masina.
Mampahatsiahy ny voasoratra indray Jesoa.
Ilaina mihitsy io mamerina ny olona ho amin’ny Soratra Masina io.

Raha ianao no teo amin’ny toerana, ho tao an-tsainao ve ny hampifandray an’io hetsika nataon-dry Davida io amin’ny resaka fanajàna ny Sabata ? 

Tena mila fanavaozana ny famakiana sy ny fandraisantsika ny Soratra Masina.

Tsy atao amin’ny fahazàrana fotsiny fa tena amin’ny fihainoana ny Tompo mba hahatakarantsika ny hafatra tiany ampitaina ho antsika manokana amin’izao vaninandro izao.
 
Manao soa amin’ny andro Sabata.
Vokatry ny nitenenan’Andriamanitra azy ireo tamin’ny fotoan’androny hoe nandoto ny Sabata no nahatonga an’ireo razamben’ny jiosy nametraka didy sy lalàna henjana be mikasika izany fanajana ny sabata izany (Ezekiela 20. 16 ; 24 ; 22. 8 ; Jeremia 17. 19-27).

Hitantsika eto izany fa nivoana tamin’izay tokony ho izy no nanaovan’izy ireo izany. Lasa nitaky tamin’ny tenany izay tsy takian’Andriamanitra taminy izy ireo nefa nihevitra ny hahafaly an’Andriamanitra izy ireo kanjo tsy izay no nitranga.

Ilaintsika tadidiana izany io tenin’i Jesoa eo amin’ny andininy faha-27 io.
 
Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an ' ireo mpitondra fivavahana sy ny Kristiana isika.

Isan'andro dia manontania tena hoe misy andinin-tSoratra Masina hafa mety hanampy , na hameno, na hanazava kokoa izay novakiana androany ve?
 
Mpiara Mamaky ny Baiboly - Mana Isan ' Andro " Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao " Salamo 119.105

pensée du jour